Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Oferta pracy

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
ogłasza
nabór na stanowisko pracy
INSPEKTOR ds. eksploatacji

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – pełen etat
Miejsce zatrudnienia – Kołobrzeg

 Wymagania :

-  wykształcenie minimum średnie,
-   znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym, znajomość kolejnego języka na poziomie komunikatywnym będzie                  dodatkowym atutem,
-   umiejętność obsługi komputera ze w szczególnym uwzględnieniem pakietu office

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie bieżących spraw z zakresu eksploatacji portu, w szczególności:
-związanych z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury portowej  będącej we władaniu ZPM Kołobrzeg:
- związanych z ubezpieczeniem majątku ZPM Kołobrzeg,
- prowadzenie nadzoru utrzymania w należytym stanie porządku i czystości nieruchomości,
- przygotowanie do wykonywania usług świadczonych na rzecz  ZPM,
- nadzór nad wykorzystaniem majątku Spółki zgodnie z umowami,
- przeprowadzanie postępowań ofertowych zgodnie z regulaminem,
- przygotowanie i opracowanie spraw z zakresu działalności portu,
- przygotowywanie umów dotyczących działalności portu,
- obsługa Kontrahentów ZPM Kołobrzeg w zakresie świadczonych usług,
- obsługa biura portowego w Marinie Solnej w Kołobrzegu.

2.  Uczestniczenie w kontrolach przestrzegania przepisów na nabrzeżach i podczas postoju jednostek.

3.  Zawiadamianie właściwych organów (Kapitanat Portu Kołobrzeg, Inspektor Ochrony Środowiska, Agencja Ochrony itd.) w przypadkach koniecznych, tj. klęski żywiołowe, awarie jednostek pływających, zanieczyszczenie środowiska wodnego, zagrożeniem mienia lub życia.

4.  Odpowiedzialność za dekretowaną korespondencję związaną z portami.  

5. Współuczestniczenie w przygotowaniu raportów dot. działalności Spółki.

6. Prowadzenie dokumentacji analitycznej.

7. Sporządzanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości   zewnętrznej  i wewnętrznej z zakresu działalności Spółki.

8. Archiwizowanie dokumentacji z prowadzonych zadań.

9. Udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów strategii gospodarczych rozwoju Portu Kołobrzeg.

10. Prowadzenie innych spraw związanych z funkcjonowaniem Działu Eksploatacji Portu.

Wymagane dokumenty:

-          CV

 *Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz.926 późn .zm.) oraz podpisane.

 

Dokumenty należy składać w terminie: do 20 marca 2019 r. do godz. 15.00  do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Portowa 41 lub na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl z dopiskiem w tytule:

Nabór na stanowisko pracy – INSPEKTOR ds. eksploatacji

 Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-12 12:43

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ (ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ) DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-ROZRYWKOWEJ NA TERENIE OBIEKTU „REDUTA MORAST” W KOŁOBRZEGU (w szczególności w ramach rekonstrukcji historycznych)

 1.   Zapraszający

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (dalej: ZPM)

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000157554, NIP: 671-16-02-794, REGON: 331046773, kapitał zakładowy: 31.688.000,00 PLN, adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, www.zpm.portkolobrzeg.pl, tel./fax 94 351 67 65, godziny urzędowania: 7:00 -15:00.

 1. Cel postępowania

Wyłonienie podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem potencjału odnowionej Reduty Morast w zakresie działalności edukacyjno-rozrywkowej, w szczególności w ramach rekonstrukcji historycznej. Reduta Morast zlokalizowana jest w porcie jachtowym w Kołobrzegu, przy ulicy Warzelniczej, na terenie portu morskiego Kołobrzeg. Reduta Morast objęta jest ochroną konserwatorską zabytku archeologicznego - jest wpisana do rejestru zabytków.

 1. Założenia odnośnie działalności wykonywanej na terenie Reduty Morast

Intencją ZPM jest wykreowanie Reduty Morast jako symbolu związanego z historią zarówno portu morskiego w Kołobrzegu, jak i samego Kołobrzegu jako twierdzy. W celu ożywienia Reduty Morast oraz wykorzystania aktualnych walorów obiektu przewiduje się umożliwienie działalności/funkcjonowania na terenie Reduty Morast wielu podmiotów, tj. w szczególności:

 1. Podmiotu prowadzącego działalność edukacyjno-rozrywkową dla mieszkańców Kołobrzegu i gości (w formach cyklicznych wydarzeń oraz w na indywidualne zamówienie), w szczególności w ramach rekonstrukcji historycznej (grupa rekonstrukcyjna z czasów wojsk napoleońskich),
 2. Podmiotu organizującego koncerty szantowe,
 3. Podmiotu prowadzącego działalność edukacyjną, w szczególności związaną
  z tematyką historyczną lub morza i portu,
 4. Podmiotów realizujących epizodyczne działania (np. integracyjne spotkania firmowe).  

4.    ZPM oczekuje w szczególności:

-    prowadzenia zajęć o tematyce militarnej, zróżnicowanych w zależności od grup wiekowych,

-    rozpowszechniania i promocji oferty w celu pozyskiwania widzów (tablice  informacyjne, lokalne media),

- prowadzenia odpłatnych zajęć o tematyce militarnej na zlecenie podmiotów zewnętrznych (szkół, firm, innych grup zorganizowanych itp.),

-    prowadzenie innych działań związanych z popularyzacją historii fortyfikacji kołobrzeskich,

5.    W celu prowadzenia ww. działalności ZPM udostępni:

-   umownie określony obszar fortyfikacji Reduta Morast

-    pomieszczenie o powierzchni ok. 14 m2 do wyłącznego użytku w celu przechowywania  materiałów i sprzętu niezbędnych do prowadzenia zajęć

6.    Sposób rozliczania: wynagrodzenie umowne uzgodnione w wyniku negocjacji. 

7.    Forma udostępnienia: umowa najmu na czas konkretnego wydarzenia.

 8.    Opis sposobu przygotowywania zgłoszeń

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)    oznaczenie Zgłaszającego,

2)    proponowany opis i warunki współpracy z uwzględnieniem:

       -               formy prawnej współpracy,

       -               okresu współpracy,

-               programu/scenariusz wydarzeń,

       -    harmonogramu wydarzeń,

       -    propozycje innych działań edukacyjno-rozrywkowych,

9.    Termin składania ofert

1.    Zgłoszenia można składać w każdym czasie. 

2.    Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie ZPM. Przy wejściu na teren Portu Handlowego należy uzyskać przepustkę po okazaniu dowodu osobistego.

10. Kryteria wyboru

1.    ZPM dokona oceny zgłoszeń, kierując się celem wskazanym w pkt 3 i 4. W razie pozytywnej oceny ZPM zaprosi do rokowań z wybranymi Zgłaszającymi.

2.    ZPM przysługuje prawo swobodnego wyboru Zgłaszających do rokowań.

 1. Zawiadomienie o wyborze zgłoszenia do rokowań zostanie przesłane Zgłaszającemu.

11. Unieważnienie postępowania

ZPM zastrzega sobie prawo odwołania negocjacji bez podania przyczyn bądź odstąpienia od zawarcia umowy.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19764
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-06 10:33

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ul. Portowa 41
78-100 Kołobrzeg

REGON: 331046773
PKD: 6322 A
NIP: 671-16-02-794
KRS: 0000157554
Kapitał zakładowy:  31 688 000,00 PLN

Numery kont bankowych:
49 1090 2659 0000 0001 1341 9556
24 1240 6508 1111 0000 5410 5209

Dane kontaktowe

tel./fax: +48 94 35 167 65

e-mail: zpmkolobrzeg@post.pl
e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

serwis internetowy: www.portkolobrzeg.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 401218
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-06 10:43

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl